Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1995

 • Pokyn D - 132

  Finanční zpravodaj č.12/95

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - nahrazen Pokynem D - 190

 • Pokyn D - 131

  Finanční zpravodaj 11/1995

  K jednotnému postupu při zabezpečení potvrzení tiskopisů "Potvrzení příjmů" a "Potvrzení o zaplacení DZN" pro účely vyplácení dávek SSP - Neaktuální

 • Pokyn D - 129

  Finanční zpravodaj č.10/95

  Výklad k daňovému posuzování jednotného pacovního oblečení poskytovaného zaměstnancům - nahrazen Pokynem D - 190

 • Pokyn D - 128

  Finanční zpravodaj 9/1995

  O ustanovení § 13b ZDZN po novele, s účiností od 1. 1. 1995 - Neaktuální (od 1. 1. 2001)

 • Pokyn D - 126

  Finanční zpravodaj 7-8/1995 Cenový věstník 12/1995, HN, Profit 42/1995

  K postupu při podání žádosti o povolení výroby bionafty opdle § 19 odst. 3 ZSD pro uplatnění nároku na vrácení daně - Neaktuální

 • Pokyn D - 125

  Finanční zpravodaj č.7-8/95

  Pokyn o stanovení lhůt pro vyřizování odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daně

 • Pokyn D - 124

  Finanční zpravodaj č.9/95 Cenový věstník 16/95

  O stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží - nahrazen Pokynem D - 143, D - 164

 • Pokyn D - 123

  Finanční zpravodaj 7-8/1995 Cenový věstník 11/1995, Profit 42/1995

  Metodický pokyn k § 40 odst. 2 ZDPH, ve znění platném od 1.1.1995 - Neaktuální

 • Pokyn D - 122

  Finanční zpravodaj č.6/95 Cenový věstník 11/95

  Pokyn o prominutí DPH a jejího příslušenství za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995

 • Pokyn D - 121

  Finanční zpravodaj č.6/95 Cenový věstník 11/95

  Uplatňování DPH při prodeji losů zajišťované pro provozovatele jinými osobami

 • Pokyn D - 120

  Finanční zpravodaj č. 6/95(chyba) oprava red. ve FZ č. 7-8/95

  Pokyn o prominutí zvýšení daně a daňového penále u daní z příjmů

 • Pokyn D - 119

  Finanční zpravodaj č. 4/95 Cenový věstník 8/95

  DPH u reklamy, propagace a inzerce - ruší Pokyn D - 93

 • Pokyn D - 118

  Finanční zpravodaj č. 4/95 Cenový věstník 8/95

  Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech - nahrazen Pokynem D - 165

 • Pokyn D - 117

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994, kterým se mění Pokyn D - 99, nahrazen Pokynem D - 132

 • Pokyn D - 116

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění a doplňuje Pokyn D - 98, Nahrazen D - 132

 • Pokyn D - 115

  Finanční zpravodaj 3/1995

  K jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve ZO roku 1994 a 1995 - Neaktuální

 • Pokyn D - 114

  Finanční zpravodaj 3/1995

  Prokazování prostředků získaných osvobozením od DZN - Neaktuální (od 1. 1. 2002)

 • Pokyn D - 113

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  Uplatňování DPH v cestovním ruchu - nahrazen Pokynem D - 169

 • Pokyn D - 111

  Finanční zpravodaj č. 11/95 Cenový věstník 19/95

  O DPH v odvětví zdravotnictví, školství, kultury, u obcí a organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání - nahrazen Pokynem D - 160

 • Pokyn D - 110

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  O prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem

 • Pokyn D - 100

  Finanční zpravodaj 1/1995

  O prominutí příslušenství DZN - Neaktuální

 • Pokyn D - 109

  Finanční zpravodaj č. 2/95

  O řešení daňových nesrovnalostí vzniklých v roce 1994 v důsledku vypovězení smluv o zamezení dvojího zdanění, které byly uzavřeny v rámci bývalé RVHP, Maďarskou republikou

 • Pokyn D - 108

  Finanční zpravodaj č. 1/95

  Účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů a zákon č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 • Pokyn D - 107

  Finanční zpravodaj č. 1/95

  O prominutí příslušenství daně, které se vztahuje k daňovým povinnostem státních statků v souvislosti s realizací usnesení vlády České republiky č. 266/1994 k plnění závazků státních statků určených k privatizaci

 • Pokyn D - 105

  Finanční zpravodaj č. 3/95 Cenový věstník 7/95

  Uplatňovní DPH u služeb stravovacích - nahrazen Pokynem D - 166, D - 185

 • Pokyn D - 104

  Finanční zpravodaj č. 11/95

  Prominutí daně z příjmů za rok 1994

 • Pokyn D - 103

  Finanční zpravodaj 2/1995 Cenový věstník 6/1995, HN, Profit

  O uplatňování DPH u některých motorových vozidel - Neaktuální

 • Pokyn D - 102

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  Uplatňovní DPH u neveřejného ubytování - nahrazen Pokynem D - 162

 • Pokyn D - 101

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  Uplatňovní DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace - nahrazen Pokynem D - 161

Aplikační služby