Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zákon č. 368/1992 Sb.

Upozornění:
Požadovaná časová rovina odkazuje do minulosti.

Předpis 531/1990 Sb. ve znění novely 58/2001 Sb. měl účinnost od 1.3.2001 do 31.12.2002.

531/1990 Sb.

Zákon
České národní rady
ze dne 28. listopadu 1990,
o územních finančních orgánech

ve znění zákona č. 337/1992 Sb.
ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
ve znění zákona č. 325/1993 Sb.
ve znění zákona č. 85/1994 Sb.
ve znění zákona č. 311/1999 Sb.
ve znění zákona č. 253/2000 Sb.
ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
ve znění zákona č. 218/2000 Sb.
ve znění zákona č. 58/2001 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Územní finanční orgány jsou správní úřady, které

a) 

vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, včetně jejich příslušenství, a správních poplatků jimi vyměřovaných a vybíraných podle zvláštního právního předpisu, [1]

b) 

spravují dotace; správou dotací se rozumí kontrola účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjček a příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu České republiky a ze státních fondů České republiky a výkon správy odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu [1a] (dále jen ”správa dotací”). Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, je součástí správy dotací i oprávnění dotace poskytovat,

c) 

provádějí finanční revize (dále jen ”revize”),

d) 

provádějí řízení o přestupcích v oboru své působnosti [2]

e) 

vybírají a vymáhají odvody, poplatky, úhrady, úplaty, pokuty a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů okresních úřadů a státních fondů České republiky, s výjimkou pokut ukládaných obcemi, kraji a okresními úřady,

f) 

ukládají účetním jednotkám pokuty podle zvláštního právního předpisu, [2a]

g) 

rozhodují o pravosti a výši pohledávky na daních, odvodech a dalších jimi spravovaných příjmech v konkurzním řízení podle zvláštního právního předpisu, [2b]

h) 

provádějí cenovou kontrolu podle zvláštního právního předpisu, [3]

i) 

na základě pověření Ministerstvem financí (dále jen ”ministerstva”) poskytují podle zvláštních právních předpisů mezinárodní pomoc při správě daní, provádějí vymáhání peněžitých pohledávek nebo úkony směřující k jejich vymáhání,

j) 

vykonávají na základě zvláštních právních předpisů [3a][3b][3c][3d][3e][3f] další činnosti.

Působnosti uvedené pod písmeny a) až j) vykonávají územní finanční orgány, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

(2) Revizí se rozumí právo zjišťovat u rozpočtových a příspěvkových organizací, územních samosprávných celků, okresních úřadů, státních podniků a dalších právnických osob vykonávajících právo hospodaření s majetkem státu skutečnosti rozhodné pro stanovení jejich finančních vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky nebo rozpočtům okresních úřadů a územních samosprávných celků, popřípadě ke státním fondům České republiky. Při kontrole se zjišťuje, zda je v souladu s právními předpisy tvorba a použití fondů nebo hospodaření s prostředky státního rozpočtu České republiky, rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů územních samosprávných celků, pokud byly určeny na úhradu nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti. Současně se zjišťuje, zda podle právních předpisů nevznikla povinnost zaplatit odvody a penále do státního rozpočtu České republiky, popřípadě do státních fondů České republiky.


§ 2

Soustavu územních finančních orgánů tvoří finanční úřady a finanční ředitelství.


Místní příslušnost
§ 3

(1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, [4] řídí se místní příslušnost územních finančních orgánů bydlištěm fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby. Pro účely tohoto zákona se rozumí bydlištěm fyzické osoby místo trvalého, popřípadě dlouhodobého pobytu. [4a]

(2) K provádění úkonů podle zvláštního právního předpisu [3e] při výrobě, úpravě, skladování a evidenci lihu je místně příslušný územní finanční orgán, v jehož obvodu působnosti je líh vyráběn, upravován, skladován a evidován.

(3) Provádět kontroly

a) 

dodržování povinností při barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv,

b) 

zda jsou skladovány nebo prodávány pouze značené cigarety, je místně příslušný též každý územní finanční orgán v obvodu své územní působnosti.


§ 4

V pochybnostech určí místní příslušnost finanční ředitelství; jedná-li se o určení místní příslušnosti mimo obvod jeho působnosti, určí ji ministerstvo.


Finanční úřady
§ 5

(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Územní působnost finančního úřadu se nemění, dojde-li k rozdělení nebo sloučení obcí [4b] nebo vojenských újezdů.


§ 6

(1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, finanční úřady uvedené v příloze č. 1 vykonávají ve vymezených územních obvodech působnost podle §1 odst. 1 písm. a), d), f), g), i) a j) s výjimkou kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány. [3b]

(2) Finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu dále provádějí

a) 

správu dotací,

b) 

kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány, [3b]

c) 

výběr a vymáhání odvodů, poplatků, úhrad, úplat, pokut a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů okresních úřadů a státních fondů České republiky, s výjimkou pokut ukládaných obcemi a okresními úřady.


§ 7

Finanční úřad řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel finančního ředitelství.


Finanční ředitelství
§ 8

(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou vymezeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(2) Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody jím řízených finančních úřadů.


§ 9

Finanční ředitelství

a) 

řídí finanční úřady,

b) 

vykonává správu daní v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, [7a] včetně vyhledávací činnosti [7b]

c) 

přezkoumává rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení,

d) 

provádí revize,

e) 

provádí cenovou kontrolu podle zvláštního právního předpisu [3],

f) 

provádí řízení o přestupcích v oboru své působnosti, [2]

g) 

rozhoduje o pravosti a výši pohledávky na daních, odvodech a dalších jimi spravovaných příjmech v konkurzním řízení podle zvláštního právního předpisu, [2b]

h) 

v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci jím řízených finančních úřadů, anebo se může na provádění těchto úkonů podílet,

i) 

zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů ve svém územním obvodu.


§ 10

(1) Finanční ředitelství je rozpočtovou organizací. Zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních úřadů, které řídí.

(2) Finanční ředitelství řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr financí České republiky.

(3) Finanční ředitelství může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit provedením některých úkonů v rámci správy daní, dotací a řízení o přestupcích jiný než místně příslušný finanční úřad.


§ 11

Ministerstvo

a) 

řídí finanční ředitelství,

b) 

vykonává správu daní v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, [7a] včetně vyhledávací činnosti, [7b]

c) 

přezkoumává rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správním řízení,

d) 

v odůvodněných případech provádí úkony, které jinak patří do pravomoci územních finančních orgánů, anebo se může na provádění těchto úkonů podílet,

e) 

v odůvodněných případech může pověřit jiný než místně příslušný územní finanční orgán správou některých daní, řízením o přestupcích, prováděním revizí, nebo výkonem dalších působností

f) 

určí bližší podmínky konkursního řízení na obsazování míst ředitelů finančních úřadů a finančních ředitelství.

g) 

zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů v jejich územním obvodu,

h) 

může pověřit jednáním ve věcech mezinárodní pomoci při správě daní a ve věcech mezinárodní pomoci při vymáhání některých peněžitých pohledávek podle zvláštních právních předpisů územní finanční orgány.


Práva a povinnosti pracovníků územních finančních orgánů
§ 12

(1) Pracovníci územních finančních orgánů jsou oprávněni provádět všechny úkony potřebné pro výkon správy daní a dotací, revize a řízení o přestupcích. Jsou zejména oprávněni požadovat potřebné informace a vysvětlení, vstupovat do provozních místností, zařízení a prostorů poplatníků, plátců daní a příjemců dotací, nahlížet do účetních písemností a jiných podkladů, včetně záznamů na technických nosičích dat, a je-li nebezpečí, že prověřovaný materiál (spisy, hotové výrobky, tržby apod.) bude ztracen, zničen nebo zavlečen, vzít jej na nezbytnou dobu do úschovy.

(2) Pracovníci územních finančních orgánů jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu [7d] o skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozvěděli.


§ 13

Pracovníci územních finančních orgánů, kteří plní úkoly při výkonu působnosti těchto orgánů podle §1 odst. 1 a používají přitom pravomocí, které jim byly v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřeny, nesmějí výdělečně provádět kontrolní, daňovou a účetní poradenskou či podobnou činnost pro daňové subjekty a příjemce dotací. Zároveň nesmí být auditory, revizory účtů, statutárními orgány nebo jejich členy, členy dozorčích nebo správních rad, prokuristy, likvidátory a správci konkurzních podstat, vyrovnacími a zvláštními správci. [8]


§ 13a
Služební průkaz

Pracovníci územních finančních orgánů, kteří plní úkoly podle §1 odst. 1, prokazují své oprávnění k této činnosti služebním průkazem vydaným zaměstnavatelem. Vzory služebních průkazů jsou vyobrazeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.


§ 13b

(1) Osobě (dále jen “poškozený”), která poskytla zaměstnanci finančního ředitelství pomoc při plnění úkolů podle §1 odst. 1, a tuto pomoc poskytla na žádost nebo s vědomím tohoto zaměstnance, náleží za škodu, pokud jí přitom vznikla, náhrada; náhrada se neposkytne, pokud si poškozený způsobil škodu úmyslně sám. Náhradu na návrh poškozeného poskytuje příslušné finanční ředitelství.

(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání pracovníků.

(3) Finanční ředitelství poskytne náhradu i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 1. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

(4) Finanční ředitelství poskytne náhradu za škodu i osobě, které byla způsobena škoda osobou, jež poskytla pomoc podle odstavce 1.

(5) Jestliže finanční ředitelství nahradilo podle odstavců 1 až 4 škodu, může vůči tomu, kdo škodu zavinil, uplatnit nárok na zaplacení částky ve výši částky poskytnuté poškozenému nebo osobě, které způsobil škodu poškozený.


§ 14
Povinnosti poplatníků, plátců daní a příjemců dotací

(1) Poplatníci, plátci daní a příjemci dotací, jakož i všichni jejich pracovníci jsou povinni poskytnout na požádání pracovníkům územních finančních orgánů veškerou pomoc, zejména předložit účetní písemnosti, kalkulační rozpočtové podklady, záznamy na technických nosičích dat, plány, materiály o prověrkách, kontrolách, revizích a inspekcích všeho druhu, a to i těch, které provedly jiné orgány.

(2) Poplatníci, plátci daní a příjemci dotací jsou povinni pro účely správy daní a dotací a pro provádění revizí předkládat hlášení (přiznání, vyúčtování) ve lhůtách a v rozsahu, které stanoví zvláštní předpisy.


§ 15

Řízení ve věcech patřících do působnosti územních finančních orgánů upravují zvláštní právní předpisy. [2][3][7a][9]


Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 16

(1) Právo hospodaření s národním majetkem dosud užívaným okresními, městskými, obvodními a krajskými finančními správami a Finanční správou v hlavním městě Praze přechází bezúplatně na finanční ředitelství.

(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků finančních správ přecházejí na finanční ředitelství.

(3) Na finanční ředitelství přecházejí všechny pohledávky a závazky finančních správ.

(4) Pokud se v právních předpisech užívá pojem okresní finanční správa, rozumí se tím finanční úřad. Pokud se užívá pojem krajská finanční správa, rozumí se tím finanční ředitelství.

Čl. II zákona č. 311/1999 Sb.
Přechodná ustanovení

1. 

Finanční ředitelství zřízená podle dosavadních právních předpisů se považují za finanční ředitelství podle tohoto zákona. Finanční úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou Finančního úřadu ve Vejprtech, se považují za finanční úřady podle tohoto zákona.

2. 

Finanční úřad ve Vejprtech se zrušuje.

3. 

Řízení zahájená Finančním úřadem ve Vejprtech dokončí finanční úřad příslušný podle §3 zákona č. 531/1990 Sb., ve znění tohoto zákona.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. LVI zákona č. 132/2000 Sb.

(1) Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, z okresních úřadů a ze školských úřadů na územní samosprávné celky, případně okresní úřady v případech, kdy činnosti stanovené tímto zákonem přecházejí do působnosti územních samosprávných celků, případně okresních úřadů.

Čl. II zákona č. 58/2001 Sb.

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Finanční úřad v Uhlířských Janovicích.


§ 17

Zrušují se:

a) 

zákon České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách,

b) 

poslední věta v §12 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.


§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

§107 zákona č. 337/1992 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Čl. VI zákona č. 35/1993 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Čl. IV zákona 325/1993 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Čl. IX zákona č. 85/1994 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1994.

Čl. IV zákona č. 311/1999 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

§14 zákona č. 253/2000 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (11. 8. 2000 - pozn. zpracovatele), s výjimkou ustanovení §1 odst. 1 písm. b) a §11 odst. 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Čl. LVIII zákona č. 132/2000 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

§90 zákona č. 218/2000 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Čl. III zákona č. 58/2001 Sb.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po vyhlášení.
 (1. 3. 2001 - pozn. zpracovatele)

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.[1] 

§1 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

[1a] 

§44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

[2] 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

[2a] 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

[2b] 

§21 až §25 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

[3] 

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

[3a] 

§8 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

[3b] 

§10a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. §17 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb.

[3c] 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

[3d] 

§7 až §13 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ve znění zákona č. 95/1996 Sb.

[3e] 

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) a ve znění zákona č. 129/1999 Sb.

[3f] 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

[4] 

Například §4 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §7 a §8 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

[4a] 

Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[4b] 

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[5] 

zrušena 

[6] 

zrušena 

[7] 

zrušena 

[7a] 

Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[7b] 

§36 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 323/1993 Sb.

[7d] 

Například §24 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §17§20§51 obchodního zákoníku, §73 odst. 2 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, §12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.

[8] 

Například obchodní zákoník, zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

[9] 

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

[10] 

zrušena 


Příloha č. 1
Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů

Není-li dále uvedeno jinak, je město, jehož název je součástí názvu finančního úřadu, jeho sídlem.

Finanční úřad pro Prahu 1 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 1. [1]

Finanční úřad pro Prahu 2 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 2. [1]

Finanční úřad pro Prahu 3 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 3. [1]

Finanční úřad pro Prahu 4 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 4 s výjimkou katastrálních území Háje, Chodov, Cholupice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Libuš, Modřany, Písnice, Šeberov, Točná a Újezd. [1]

Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město se sídlem v Praze vykonává působnost pro katastrální území Háje, Chodov, Kunratice, Šeberov, Újezd.

Finanční úřad v Praze - Modřanech se sídlem v Praze vykonává působnost pro katastrální území Cholupice, Kamýk, Komořany, Libuš, Modřany, Písnice a Točná.

Finanční úřad pro Prahu 5 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 5 [1]

Finanční úřad pro Prahu 6 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 6. [1]

Finanční úřad pro Prahu 7 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 7. [1]

Finanční úřad pro Prahu 8 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 8. [1]

Finanční úřad pro Prahu 9 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 9. [1]

Finanční úřad pro Prahu 10 se sídlem v Praze vykonává působnost pro obvod Prahy 10.

Finanční úřad v Benešově vykonává působnost pro obce Benešov, Bukovany, Bystřice, Čakov, Čerčany, Čtyřkoly, Hvězdonice, Chářovice, Chleby, Chlístov, Chocerady, Choratice, Chotýšany, Chrášťany, Kozmice, Krhanice, Krňany, Křečovice, Lešany, Lštění, Maršovice, Mrač, Nespeky, Netvořice, Neveklov, Ostředek, Petroupim, Popovice, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Přestavlky u Čerčan, Pyšely, Rabyně, Sázava, Soběhrdy, Stranný, Struhařov, Teplýšovice, Tisem, Týnec nad Sázavou, Václavice, Vodslivy, Vranov, Vysoký Újezd, Xaverov.

Finanční úřad ve Vlašimi vykonává působnost pro obce Bernartice, Bílkovice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice, Český Šternberk, Děkanovice, Divišov, Dolní Kralovice, Drahňovice, Dunice, Hradiště, Hulice, Chlum, Chmelná, Javorník, Kamberk, Keblov, Kladruby, Kondrac, Křivsoudov, Kuňovice, Libež, Litichovice, Loket, Louňovice pod Blaníkem, Miřetice, Mnichovice, Načeradec, Nemíž, Ostrov, Pavlovice, Pravonín, Psáře, Radošovice, Rataje, Řimovice, Slověnice, Snět, Soutice, Strojetice, Studený, Šetějovice, Tehov, Tichonice, Tomice, Trhový Štěpánov, Třebešice, Veliš, Vlašim, Vracovice, Všechlapy, Zdislavice.

Finanční úřad ve Voticích vykonává působnost pro obce Červený Újezd, Heřmaničky, Jankov, Ješetice, Mezno, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Sedlec-Prčice, Smilkov, Střezimíř, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice, Zvěstov.

Finanční úřad v Berouně vykonává působnost pro obce Beroun, Bubovice, Bykoš, Hlásná Třebaň, Hudlice, Hýskov, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Koněprusy, Korno, Králův Dvůr, Liteň, Loděnice, Lužce, Málkov, Měňany, Mezouň, Mořina, Mořinka, Nenačovice, Neumětely, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Skuhrov, Srbsko, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tetín, Tmaň, Trubín, Trubská, Vinařice, Vráž, Vysoký Újezd, Zadní Třebaň, Zahořany, Železná.

Finanční úřad v Hořovicích vykonává působnost pro obce Bavoryně, Běštín, Broumy, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hořovice, Hostomice, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Chodouň, Jivina, Komárov, Kotopeky, Kublov, Lážovice, Lhotka, Libomyšl, Lochovice, Malá Víska, Nesvačily, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podbrdy, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Stašov, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Všeradice, Zaječov, Záluží, Zdice, Žebrák.

Finanční úřad v Kladně vykonává působnost pro obce Běleč, Běloky, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Doksy, Dolany, Družec, Dřetovice, Horní Bezděkov, Hostouň, Hradečno, Hřebeč, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kladno, Kyšice, Lhota, Libochovičky, Libušín, Lidice, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Otvovice, Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Slatina, Stehelčeves, Stochov, Svárov, Svinařov, Třebichovice, Třebusice, Tuchlovice, Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Vinařice, Zájezd, Zákolany, Želenice, Žilina.

Finanční úřad ve Slaném vykonává působnost pro obce Beřovice, Bílichov, Černuc, Drnek, Dřínov, Hobšovice, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hrdlív, Chržín, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Kamenný Most, Klobuky, Kmetiněves, Knovíz, Koleč, Královice, Kutrovice, Kvílice, Ledce, Libovice, Líský, Loucká, Malíkovice, Neprobylice, Neuměřice, Olovnice, Páleč, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Sazená, Slaný, Smečno, Stradonice, Studeněves, Šlapanice, Třebíz, Tuřany, Uhy, Velvary, Vraný, Vrbičany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Žižice.

Finanční úřad v Kolíně vykonává působnost pro obce Barchovice, Bečváry, Bělušice, Břežany I, Býchory, Církvice, Červené Pečky, Dolní Chvatliny, Dománovice, Drahobudice, Grunta, Horní Kruty, Jestřabí Lhota, Kbel, Klášterní Skalice, Kolín, Konárovice, Kořenice, Kouřim, Krakovany, Krychnov, Křečhoř, Libenice, Libodřice, Lipec, Lošany, Malotice, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Polepy, Polní Chrčice, Polní Voděrady, Radovesnice I, Radovesnice II, Ratboř, Skvrňov, Starý Kolín, Svojšice, Toušice, Třebovle, Tři Dvory, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota, Veletov, Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice, Žiželice.

Finanční úřad v Českém Brodě vykonává působnost pro obce Břežany II, Černé Voděrady, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Jevany, Klučov, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Kozojedy, Krupá, Kšely, Masojedy, Mrzky, Nučice, Oleška, Oplany, Prusice, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, Stříbrná Skalice, Štíhlice, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice, Vlkančice, Vrátkov, Výžerky, Vyžlovka.

Finanční úřad v Pečkách vykonává působnost pro obce Bříství, Cerhenice, Černíky, Dobřichov, Hořany, Chotutice, Chrást, Kostelní Lhota, Kounice, Milčice, Pečky, Písková Lhota, Plaňany, Poříčany, Radim, Ratenice, Sadská, Tatce, Třebestovice, Vrbčany, Vrbová Lhota, Vykáň, Zvěřínek.

Finanční úřad v Kutné Hoře vykonává působnost pro obce Bernardov, Bludov, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Kobylnice, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Miskovice, Nové Dvory, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Rohozec, Suchdol, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebešice, Třebětín, Úmonín, Vidice, Záboří nad Labem, Zbraslavice.

Finanční úřad v Čáslavi vykonává působnost pro obce Adamov, Bílé Podolí, Brambory, Bratčice, Čáslav, Čejkovice, Dobrovítov, Drobovice, Horka I, Horky, Horušice, Hostovlice, Hraběšín, Chotusice, Kluky, Krchleby, Močovice, Okřesaneč, Potěhy, Semtěš, Schořov, Souňov, Starkoč, Šebestěnice, Třebonín, Tupadly, Vinaře, Vlačice, Vlkaneč, Vodranty, Vrdy, Zbýšov, Žáky, Žehušice, Žleby.

Finanční úřad v Uhlířských Janovicích vykonává působnost pro obce Bohdaneč, Čestín, Dolní Pohleď, Horka II, Chabeřice, Kácov, Košice, Ledečko, Nepoměřice, Onomyšl, Pertoltice, Petrovice II, Podveky, Rašovice, Rataje nad Sázavou, Řendějov, Samopše, Slavošov, Soběšín, Staňkovice, Sudějov, Uhlířské Janovice, Úžice, Vavřinec, Vlastějovice, Zbizuby, Zruč nad Sázavou.

Finanční úřad v Mělníce vykonává působnost pro obce Býkev, Cítov, Dobřeň, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Horní Počaply, Hořín, Chorušice, Kadlín, Kanina, Kokořín, Lhotka, Liběchov, Lobeč, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno, Nebužely, Nosálov, Řepín, Stránka, Střemy, Tupadly, Velký Borek, Vidim, Vysoká, Želízy.

Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou vykonává působnost pro obce Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Chvatěruby, Jeviněves, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Ledčice, Lužec nad Vltavou, Nelahozeves, Nová Ves, Spomyšl, Újezdec, Úžice, Veltrusy, Vojkovice, Vraňany, Všestudy, Zálezlice, Zlončice, Zlosyň.

Finanční úřad v Neratovicích vykonává působnost pro obce Borek, Byšice, Čečelice, Dřísy, Hostín, Kly, Konětopy, Kostelec nad Labem, Křenek, Lhota, Libiš, Liblice, Nedomice, Neratovice, Obříství, Ovčáry, Tišice, Tuhaň, Všetaty, Záryby.

Finanční úřad v Mladé Boleslavi vykonává působnost pro obce Bělá pod Bezdězem, Bezno, Bítouchov, Boreč, Bradlec, Březno, Březovice, Bukovno, Ctiměřice, Čistá, Dalovice, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dobšín, Dolní Bousov, Dolní Stakory, Domousnice, Doubravička, Hrdlořezy, Husí Lhota, Charvatce, Chudíř, Jabkenice, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Katusice, Kluky, Kobylnice, Kolomuty, Kosmonosy, Kosořice, Kováň, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Ledce, Lhotky, Mladá Boleslav, Němčice, Nemyslovice, Nepřevázka, Niměřice, Nová Telib, Obrubce, Obruby, Pěčice, Pětikozly, Petkovy, Písková Lhota, Plazy, Plužná, Prodašice, Přepeře, Rabakov, Rohatsko, Rokytovec, Řepov, Řitonice, Semčice, Skalsko, Smilovice, Sovínky, Strašnov, Strenice, Sudoměř, Sukorady, Ujkovice, Velké Všelisy, Veselice, Vinařice, Vinec, Vrátno, Žerčice, Židněves.

Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou vykonává působnost pro obce Benátky nad Jizerou, Brodce, Čachovice, Dolní Slivno, Hlavenec, Horky nad Jizerou, Horní Slivno, Hrušov, Chotětov, Kochánky, Kostelní Hlavno, Košátky, Kropáčova Vrutice, Lipník, Luštěnice, Mečeříž, Předměřice nad Jizerou, Sedlec, Sojovice, Sudovo Hlavno, Tuřice, Vlkava, Všejany, Zdětín.

Finanční úřad v Mnichově Hradišti vykonává působnost pro obce Bakov nad Jizerou, Bílá Hlína, Boseň, Branžež, Březina, Dolní Krupá, Horní Bukovina, Chocnějovice, Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Koryta, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov, Neveklovice, Nová Ves u Bakova, Ptýrov, Rokytá, Sezemice, Strážiště, Žďár.

Finanční úřad v Nymburku vykonává působnost pro obce Bobnice, Budiměřice, Čilec, Dvory, Hořátev, Hradištko, Hrubý Jeseník, Chleby, Jíkev, Jiřice, Jizbice, Kamenné Zboží, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Košík, Kovanice, Krchleby, Křinec, Loučeň, Lysá nad Labem, Mcely, Milovice, Nový Dvůr, Nymburk, Oskořínek, Ostrá, Písty, Přerov nad Labem, Rožďalovice, Seletice, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Straky, Stratov, Velenka, Vestec, Všechlapy, Zbožíčko, Žitovlice.

Finanční úřad v Poděbradech vykonává působnost pro obce Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradčany, Choťánky, Chotěšice, Choťovice, Chroustov, Kněžice, Kněžičky, Kolaje, Kouty, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Městec Králové, Netřebice, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Opolany, Oseček, Pátek, Pňov-Předhradí, Poděbrady, Podmoky, Sány, Senice, Sloveč, Sokoleč, Úmyslovice, Velenice, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Záhornice, Žehuň.

Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi vykonává působnost pro obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Čelákovice, Dřevčice, Jenštejn, Káraný, Lázně Toušeň, Nový Vestec, Podolanka, Polerady, Přezletice, Sluhy, Svémyslice, Zápy.

Finanční úřad Praha - východ se sídlem v Praze vykonává působnost pro obce Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Dobročovice, Horoušany, Hovorčovice, Husinec, Jirny, Kamenice, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec, Květnice, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mochov, Mratín, Nehvizdy, Nová Ves, Nupaky, Odolena Voda, Panenské Břežany, Petříkov, Postřižín, Předboj, Radějovice, Radonice, Řehenice, Sedlec, Sibřina, Sulice, Šestajovice, Škvorec, Úvaly, Veleň, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Vyšehořovice, Zdiby, Zeleneč, Zlatá, Zlonín.

Finanční úřad v Říčanech vykonává působnost pro obce Babice, Březí, Čestlice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Kaliště, Klokočná, Křenice, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Ondřejov, Pětihosty, Popovičky, Říčany, Senohraby, Sluštice, Strančice, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary, Zvánovice.

Finanční úřad Praha - západ se sídlem v Praze vykonává působnost pro obce Bojanovice, Bratřínov, Březová-Oleško, Buš, Černolice, Černošice, Červený Újezd, Číčovice, Čisovice, Davle, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice, Dolany, Dolní Břežany, Drahelčice, Holubice, Horoměřice, Hostivice, Hradišťko, Hvozdnice, Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jesenice, Jílové u Prahy, Jíloviště, Jinočany, Kamenný Přívoz, Karlík, Klínec, Kněževes, Kosoř, Kytín, Lety, Libčice nad Vltavou, Libeř, Lichoceves, Líšnice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Nučice, Ohrobec, Okoř, Okrouhlo, Ořech, Petrov, Pohoří, Průhonice, Psáry, Ptice, Roblín, Roztoky, Rudná, Řevnice, Řitka, Slapy, Statenice, Středokluky, Svrkyně, Štěchovice, Tachlovice, Trnová, Třebotov, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Úhonice, Únětice, Velké Přílepy, Vestec, Vonoklasy, Vrané nad Vltavou, Všenory, Zahořany, Zbuzany, Zlatníky - Hodkovice, Zvole.

Finanční úřad v Příbrami vykonává působnost pro obce Bohostice, Bohutín, Bratkovice, Buková u Příbramě, Bukovany, Cetyně, Čenkov, Dlouhá Lhota, Dolní Hbity, Drahlín, Drásov, Dubenec, Dubno, Háje, Hluboš, Chraštice, Jablonná, Jince, Kamýk nad Vltavou, Kotenčice, Kozárovice, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Lhota u Příbramě, Milín, Modřovice, Narysov, Občov, Obecnice, Ohrazenice, Ostrov, Pečice, Pičín, Podlesí, Příbram, Radětice, Sádek, Smolotely, Solenice, Suchodol, Těchařovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Višňová, Vrančice, Vysoká u Příbramě, Zalužany, Zbenice, Zduchovice a pro Vojenský újezd Brdy. [2]

Finanční úřad v Březnici vykonává působnost pro obce Bezděkov pod Třemšínem, Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hvožďany, Chrást, Koupě, Nepomuk, Nestrašovice, Počaply, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Věšín, Volenice, Vranovice, Vševily.

Finanční úřad v Dobříši vykonává působnost pro obce Borotice, Čím, Daleké Dušníky, Dobříš, Drevníky, Drhovy, Hřiměždice, Chotilsko, Korkyně, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nečín, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Obory, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Velká Lečice, Voznice, Županovice.

Finanční úřad v Sedlčanech vykonává působnost pro obce Dublovice, Jesenice, Klučenice, Kňovice, Kosova Hora, Krásná Hora nad Vltavou, Křepenice, Milešov, Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Osečany, Petrovice, Počepice, Prosenická Lhota, Příčovy, Radíč, Sedlčany, Svatý Jan, Štětkovice, Vysoký Chlumec.

Finanční úřad v Rakovníku vykonává působnost pro obce Bdín, Branov, Břežany, Čistá, Děkov, Drahouš, Hořesedly, Hořovičky, Hostokryje, Hracholusky, Hřebečníky, Hředle, Hvozd, Chrášťany, Janov, Jesenice, Kalivody, Karlova Ves, Kněževes, Kolešov, Kolešovice, Kounov, Kozojedy, Krakov, Krakovec, Kroučová, Krty, Krupá, Krušovice, Křivoklát, Lány, Lašovice, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Městečko, Milostín, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Mutějovice, Nesuchyně, Nezabudice, Nové Strašecí, Nový Dům, Olešná, Oráčov, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Pochvalov, Přerubenice, Příčina, Přílepy, Pšovlky, Pustověty, Račice, Rakovník, Roztoky, Ruda, Rynholec, Řeřichy, Řevničov, Senec, Senomaty, Skryje, Slabce, Smilovice, Srbeč, Svojetín, Sýkořice, Šanov, Šípy, Švihov, Třeboc, Třtice, Václavy, Velká Buková, Velká Chmelištná, Všesulov, Všetaty, Zavidov, Zbečno, Žďár.

Finanční úřad v Českých Budějovicích vykonává působnost pro obce Adamov, Borek, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Branišov, Břehov, Čakov, Čejkovice, České Budějovice, Dasný, Dívčice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dříteň, Dubičné, Dubné, Dynín, Habří, Heřmaň, Hlavatce, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Homole, Hosín, Hradce, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jankov, Jivno, Kamenný Újezd, Komařice, Kvítkovice, Libín, Libníč, Lipí, Lišov, Litvínovice, Mazelov, Mokrý Lom, Mydlovary, Nákří, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves, Olešník, Pištín, Planá, Plav, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Sedlec, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Střížov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Vráto, Záboří, Zahájí, Závraty, Zliv, Zvíkov, Žabovřesky.

Finanční úřad v Trhových Svinech vykonává působnost pro obce Borovany, Čížkrajice, Horní Stropnice, Hranice, Jílovice, Kamenná, Ledenice, Ločenice, Mladošovice, Nové Hrady, Olešnice, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Slavče, Svatý Jan nad Malší, Trhové Sviny, Žár.

Finanční úřad v Týně nad Vltavou vykonává působnost pro obce Bečice, Dobšice, Dolní Bukovsko, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Žimutice.

Finanční úřad v Českém Krumlově vykonává působnost pro obce Bohdalovice, Brloh, Černá v Pošumaví, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Frymburk, Holubov, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malšín, Mirkovice, Mojné, Nová Ves, Přední Výtoň, Přídolí, Přísečná, Rožmberk nad Vltavou, Srnín, Světlík, Větřní, Věžovatá Pláně, Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Zubčice a pro Vojenský újezd Boletice. [2]

Finanční úřad v Kaplici vykonává působnost pro obce Benešov nad Černou, Besednice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Kaplice, Malonty, Netřebice, Omlenice, Pohorská Ves, Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Střítež, Velešín, Zvíkov.

Finanční úřad v Jindřichově Hradci vykonává působnost pro obce Bednárec, Bednáreček, Blažejov, Bořetín, Březina, Číměř, Člunek, Deštná, Dívčí Kopy, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Doňov, Drunče, Hadravova Rosička, Hatín, Horní Pěna, Horní Radouň, Horní Skrýchov, Hospříz, Jarošov nad Nežárkou, Jindřichův Hradec, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Kostelní Radouň, Kunžak, Lásenice, Lodhéřov, Nová Bystřice, Nová Olešná, Nová Včelnice, Okrouhlá Radouň, Pístina, Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, Polště, Popelín, Příbraz, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Staré Město pod Landštejnem, Stráž nad Nežárkou, Strmilov, Střížovice, Světce, Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetinec, Vydří, Záhoří, Zahrádky, Žďár.

Finanční úřad v Dačicích vykonává působnost pro obce Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dešná, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Jilem, Kostelní Vydří, Peč, Písečné, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, Třebětice, Volfířov, Županovice.

Finanční úřad v Třeboni vykonává působnost pro obce Cep, České Velenice, Domanín, Dunajovice, Dvory nad Lužnicí, Frahelž, Halámky, Hamr, Hrachoviště, Chlum u Třeboně, Klec, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Nová Ves nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka, Rapšach, Smržov, Staňkov, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Záblatí.

Finanční úřad v Pelhřimově vykonává působnost pro obce Bácovice, Bělá, Božejov, Čelistná, Černov, Červená Řečice, Čížkov, Dehtáře, Dobrá Voda, Dubovice, Horní Cerekev, Horní Ves, Jankov, Kojčice, Krasíkovice, Křelovice, Leskovice, Libkova Voda, Litohošť, Mezná, Moraveč, Nová Buková, Nová Cerekev, Nový Rychnov, Olešná, Ondřejov, Pavlov, Pelhřimov, Proseč pod Křemešníkem, Putimov, Rynárec, Střítež pod Křemešníkem, Střítež, Svépravice, Ústrašín, Útěchovice, Útěchovičky, Velký Rybník, Vokov, Vyskytná, Zachotín, Zajíčkov, Žirov.

Finanční úřad v Humpolci vykonává působnost pro obce Budíkov, Bystrá, Čejov, Hojanovice, Horní Rápotice, Hořice, Humpolec, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kejžlice, Koberovice, Komorovice, Mladé Bříště, Mysletín, Píšť, Proseč, Řečice, Sedlice, Senožaty, Staré Bříště, Syrov, Vojslavice, Vystrkov, Želiv.

Finanční úřad v Kamenici nad Lipou vykonává působnost pro obce Bohdalín, Bořetín, Častrov, Černovice, Hojovice, Kamenice nad Lipou, Křeč, Lhota-Vlasenice, Lidmaň, Mnich, Počátky, Polesí, Rodinov, Stojčín, Těmice, Včelnička, Veselá, Žirovnice.

Finanční úřad v Pacově vykonává působnost pro obce Arneštovice, Bořetice, Bratřice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, Hořepník, Chýstovice, Chyšná, Kámen, Košetice, Křešín, Lesná, Lukavec, Martinice u Onšova, Mezilesí, Obrataň, Onšov, Pacov, Pošná, Rovná, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška, Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota, Zhořec, Zlátenka.

Finanční úřad v Písku vykonává působnost pro obce Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, Dražíč, Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Olešná, Orlík nad Vltavou, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí I, Probulov, Protivín, Předotice, Putim, Rakovice, Ražice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár.

Finanční úřad v Milevsku vykonává působnost pro obce Bernartice, Borovany, Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Křižanov, Kučeř, Květov, Milevsko, Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přeštěnice, Sepekov, Stehlovice, Veselíčko, Vlksice, Zbelítov, Zběšičky, Zhoř.

Finanční úřad v Prachaticích vykonává působnost pro obce Babice, Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Lažiště, Lhenice, Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zábrdí, Zbytiny, Želnava, Žernovice.

Finanční úřad ve Vimperku vykonává působnost pro obce Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lčovice, Lenora, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná.

Finanční úřad ve Strakonicích vykonává působnost pro obce Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Hlupín, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty - Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Litochovice, Malenice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky.

Finanční úřad v Blatné vykonává působnost pro obce Bělčice, Bezdědovice, Blatná, Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záboří.

Finanční úřad ve Vodňanech vykonává působnost pro obce Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice, Vodňany.

Finanční úřad v Táboře vykonává působnost pro obce Balkova Lhota, Bečice, Bechyně, Běleč, Borotín, Bradáčov, Březnice, Čenkov u Bechyně, Černýšovice, Dlouhá Lhota, Dobronice u Bechyně, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Dražice, Dražičky, Drhovice, Haškovcova Lhota, Hlasivo, Hodětín, Hodonice, Chotoviny, Choustník, Chrbonín, Chýnov, Jedlany, Jistebnice, Košice, Košín, Krtov, Libějice, Lom, Malšice, Meziříčí, Mladá Vožice, Nadějkov, Nasavrky, Nemyšl, Nová Ves u Chýnova, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Opařany, Planá nad Lužnicí, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Radenín, Radětice, Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, Radkov, Rataje, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, Řepeč, Sezimovo Ústí, Skrýchov u Malšic, Slapsko, Slapy, Smilovy Hory, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Sudoměřice u Tábora, Svrabov, Šebířov, Tábor, Turovec, Ústrašice, Vilice, Vlčeves, Vodice, Zadní Střítež, Záhoří, Zhoř u Mladé Vožice, Zhoř u Tábora, Želeč.

Finanční úřad v Soběslavi vykonává působnost pro obce Borkovice, Budislav, Dírná, Drahov, Dráchov, Hlavatce, Chotěmice, Katov, Klenovice, Komárov, Krátošice, Mažice, Mezná, Mlýny, Myslkovice, Přehořov, Psárov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Skopytce, Soběslav, Sviny, Třebějice, Tučapy, Val, Vesce, Veselí nad Lužnicí, Vlastiboř, Vlkov, Zálší, Zlukov, Zvěrotice, Žíšov.

Finanční úřad v Domažlicích vykonává působnost pro obce Babylon, Bělá nad Radbuzou, Blížejov, Čermná, Česká Kubice, Díly, Domažlice, Drahotín, Draženov, Hlohovčice, Hora Svatého Václava, Hostouň, Hradiště, Hvožďany, Chocomyšl, Chodov, Chrastavice, Kanice, Kaničky, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč, Luženičky, Milavče, Mnichov, Močerady, Mutěnín, Nemanice, Nevolice, Nový Kramolín, Osvračín, Otov, Pařezov, Pasečnice, Pec, Pelechy, Poběžovice, Poděvousy, Postřekov, Rybník, Srbice, Stráž, Trhanov, Újezd, Únějovice, Vlkanov, Zahořany, Ždánov.

Finanční úřad v Horšovském Týně vykonává působnost pro obce Bukovec, Čečovice, Černovice, Hlohová, Holýšov, Horní Kamenice, Horšovský Týn, Křenovy, Kvíčovice, Meclov, Mezholezy, Mířkov, Neuměř, Puclice, Semněvice, Srby, Staňkov, Štichov, Velký Malahov, Vidice, Všekary.

Finanční úřad ve Kdyni vykonává působnost pro obce Brnířov, Černíkov, Chodská Lhota, Kdyně, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy, Mrákov, Němčice, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Tlumačov, Úboč, Úsilov, Všepadly, Všeruby.

Finanční úřad v Chebu vykonává působnost pro obce Dolní Žandov, Františkovy Lázně, Cheb, Křižovatka, Libá, Lipová, Luby, Milhostov, Milíkov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Plesná, Pomezí nad Ohří, Poustka, Skalná, Třebeň, Tuřany, Velký Luh, Vojtanov.

Finanční úřad v Aši vykonává působnost pro obce Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí.

Finanční úřad v Mariánských Lázních vykonává působnost pro obce Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín.

Finanční úřad v Karlových Varech vykonává působnost pro obce Andělská Hora, Božičany, Březová, Černava, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Teplička, Velichov, Vysoká Pec a pro Vojenský újezd Hradiště. [2]

Finanční úřad v Ostrově vykonává působnost pro obce Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Vojkovice.

Finanční úřad v Toužimi vykonává působnost pro obce Bečov nad Teplou, Bochov, Čichalov, Chodov, Chyše, Krásné Údolí, Otročín, Pšov, Štědrá, Teplá, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Žlutice.

Finanční úřad v Klatovech vykonává působnost pro obce Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Borovy, Čachrov, Červené Poříčí, Číhaň, Dešenice, Dlažov, Dolany, Hamry, Chlistov, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Jíno, Kaliště, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nezdice, Nýrsko, Obytce, Ostřetice, Poleň, Předslav, Strážov, Stropčice, Švihov, Týnec, Vrhaveč, Vřeskovice, Železná Ruda.

Finanční úřad v Horažďovicích vykonává působnost pro obce Břežany, Hejná, Hnačov, Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Kejnice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské Hory, Nehodiv, Olšany, Pačejov, Plánice, Slatina, Svéradice, Tužice, Újezd u Plánice, Velké Hydčice, Velký Bor, Zavlekov, Zborovy.

Finanční úřad v Sušici vykonává působnost pro obce Budětice, Bukovník, Čímice, Dlouhá Ves, Dobršín, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice, Horská Kvilda, Hrádek, Kašperské Hory, Kolinec, Modrava, Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice u Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí, Rejštejn, Soběšice, Srní, Strašín, Sušice, Velhartice, Žihobce, Žichovice.

Finanční úřad v Plzni vykonává působnost pro město Plzeň.

Finanční úřad Plzeň - jih se sídlem v Plzni vykonává působnost pro obce Čižice, Dobřany, Honezovice, Hradec, Chotěšov, Chválenice, Kotovice, Letkov, Lhota, Lhůta, Lisov, Líšina, Losiná, Mokrouše, Nebílovy, Netunice, Nezbavětice, Nová Ves, Předenice, Starý Plzenec, Stod, Střelice, Šťáhlavy, Štěnovice, Štěnovický Borek, Tymákov, Útušice, Ves Touškov.

Finanční úřad v Blovicích vykonává působnost pro obce Blovice, Borovno, Čížkov, Čmelíny, Drahkov, Hradiště, Chlum, Chlumy, Chocenice, Jarov, Kasejovice, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Letiny, Louňová, Měcholupy, Mileč, Milínov, Mišov, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Nezdřev, Nezvěstice, Nové Mitrovice, Oselce, Polánka, Prádlo, Seč, Sedliště, Spálené Poříčí, Srby, Střížovice, Tojice, Třebčice, Únětice, Vlčtejn, Vrčeň, Zdemyslice, Žákava, Ždírec, Žinkovy, Životice.

Finanční úřad v Přešticích vykonává působnost pro obce Bolkov, Buková, Dnešice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Oplot, Otěšice, Přestavlky, Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Týniště, Vlčí, Vstiš, Zemětice.

Finanční úřad Plzeň - sever se sídlem v Plzni vykonává působnost pro obce Bdeněves, Blatnice, Čeminy, Čerňovice, Česká Bříza, Dolany, Druztová, Dýšina, Heřmanova Huť, Hněvnice, Horní Bříza, Hromnice, Chotíkov, Chrást, Kaceřov, Kbelany, Kozolupy, Křelovice, Kunějovice, Kyšice, Ledce, Líně, Líšťany, Lochousice, Malesice, Město Touškov, Myslinka, Nadryby, Nekmíř, Nevřeň, Nýřany, Pernarec, Plešnice, Pňovany, Přehýšov, Příšov, Rochlov, Tatiná, Tlučná, Trnová, Třemošná, Úherce, Újezd nade Mží, Úlice, Vejprnice, Vochov, Všeruby, Zahrádka, Zbůch, Zruč-Senec, Žilov.

Finanční úřad v Kralovicích vykonává působnost pro obce Bílov, Bohy, Brodeslavy, Černíkovice, Dobříč, Dolní Hradiště, Dražeň, Hlince, Holovousy, Horní Bělá, Chříč, Jarov, Kaznějov, Kočín, Kopidlo, Koryta, Kozojedy, Kožlany, Kralovice, Mladotice, Mrtník, Obora, Pastuchovice, Pláně, Plasy, Potvorov, Rybnice, Sedlec, Slatina, Studená, Tis u Blatna, Velečín, Všehrdy, Výrov, Vysoká Libyně, Žihle.

Finanční úřad v Manětíně vykonává působnost pro obce Bezvěrov, Blažim, Bučí, Dolní Bělá, Hvozd, Krašovice, Krsy, Líté, Loza, Manětín, Nečtiny, Ostrov u Bezdružic, Štichovice, Úněšov, Úterý.

Finanční úřad v Rokycanech vykonává působnost pro obce Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Bušovice, Cekov, Čilá, Dobřív, Drahoňův Újezd, Ejpovice, Hlohovice, Holoubkov, Hrádek, Hradiště, Hůrky, Cheznovice, Chlum, Chomle, Kakejcov, Kamenec, Kamenný Újezd, Kařez, Kařízek, Klabava, Kladruby, Kornatice, Lhota pod Radčem, Lhotka u Radnic, Liblín, Líšná, Litohlavy, Medový Újezd, Mešno, Mirošov, Mlečice, Mýto, Němčovice, Nevid, Osek, Ostrovec-Lhotka, Plískov, Podmokly, Příkosice, Přívětice, Radnice, Raková, Rokycany, Sebečice, Sirá, Skomelno, Skořice, Smědčice, Strašice, Svojkovice, Štítov, Těně, Terešov, Těškov, Trokavec, Týček, Újezd u Svatého Kříže, Vejvanov, Veselá, Vísky, Volduchy, Všenice, Zbiroh, Zvíkovec.

Finanční úřad v Sokolově vykonává působnost pro obce Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Chlum Svaté Maří, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Lomnice, Rovná, Sokolov, Svatava, Šabina, Těšovice.

Finanční úřad v Chodově vykonává působnost pro obce Horní Slavkov, Chodov, Krásno, Loket, Nová Ves, Nové Sedlo, Staré Sedlo, Tatrovice, Vintířov, Vřesová.

Finanční úřad v Kraslicích vykonává působnost pro obce Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Stříbrná, Šindelová.

Finanční úřad v Tachově vykonává působnost pro obce Brod nad Tichou, Broumov, Ctiboř, Částkov, Dlouhý Újezd, Halže, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kočov, Lesná, Lestkov, Lom u Tachova, Milíře, Obora, Planá, Studánka, Tachov, Tisová, Zadní Chodov.

Finanční úřad v Boru vykonává působnost pro obce Bor, Hošťka, Přimda, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Třemešné.

Finanční úřad ve Stříbře vykonává působnost pro obce Benešovice, Bezdružice, Cebiv, Černošín, Erpužice, Horní Kozolupy, Kladruby, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kšice, Olbramov, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro, Sulislav, Svojšín, Trpísty, Únehle, Vranov, Záchlumí, Zhoř.

Finanční úřad v České Lípě vykonává působnost pro obce Blíževedly, Častolovice, Česká Lípa, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Nový Oldřichov, Sosnová, Stružnice, Stvolínky, Volfartice, Zahrádky, Žandov.

Finanční úřad v Doksech vykonává působnost pro obce Bezděz, Blatce, Doksy, Dubá, Chlum, Jestřebí, Luka, Okna, Provodín, Skalka u Doks, Tachov, Tuhaň, Vrchovany, Ždírec.

Finanční úřad v Mimoni vykonává působnost pro obce Bohatice, Brniště, Dubnice, Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Velenice, Velký Valtinov, Zákupy.

Finanční úřad v Novém Boru vykonává působnost pro obce Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov, Svor.

Finanční úřad v Děčíně vykonává působnost pro obce Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Janská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé.

Finanční úřad v Rumburku vykonává působnost pro obce Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov.

Finanční úřad v Chomutově vykonává působnost pro obce Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec, Výsluní.

Finanční úřad v Kadani vykonává působnost pro obce Domašín, Chbany, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Libědice, Loučná, Mašťov, Měděnec, Okounov, Perštejn, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Vejprty, Veliká Ves, Vilémov.

Finanční úřad v Jablonci nad Nisou vykonává působnost pro obce Bedřichov, Dalešice, Frýdštejn, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Jenišovice, Lučany nad Nisou, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Finanční úřad v Tanvaldě vykonává působnost pro obce Albrechtice v Jizerských horách, Desná, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Kořenov, Plavy, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Zlatá Olešnice.

Finanční úřad v Železném Brodě vykonává působnost pro obce Držkov, Jílové u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Malá Skála, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř, Zásada, Železný Brod.

Finanční úřad v Liberci vykonává působnost pro obce Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Čtveřín, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janův Důl, Jeřmanice, Kobyly, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lažany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Paceřice, Pěnčín, Proseč pod Ještědem, Příšovice, Radimovice, Rynoltice, Soběslavice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Šimonovice, Vlastibořice, Všelibice, Zdislava, Žďárek.

Finanční úřad ve Frýdlantě vykonává působnost pro obce Bílý Potok, Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Raspenava, Višňová.

Finanční úřad v Litoměřicích vykonává působnost pro obce Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Býčkovice, Doksany, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Horní Řepčice, Chotiměř, Chotiněves, Chudoslavice, Kamýk, Keblice, Křešice, Levín, Lhotka nad Labem, Liběšice, Libochovany, Litoměřice, Lovečkovice, Lovosice, Lukavec, Malé Žernoseky, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Staňkovice, Sulejovice, Terezín, Travčice, Trnovany, Třebušín, Úštěk, Velké Žernoseky, Vchynice, Vrutice, Žalhostice, Žitenice.

Finanční úřad v Libochovicích vykonává působnost pro obce Budyně nad Ohří, Černiv, Čížkovice, Děčany, Dlažkovice, Evaň, Chodovlice, Chotěšov, Jenčice, Klapý, Křesín, Libochovice, Lkáň, Martiněves, Mšené-lázně, Podsedice, Prackovice nad Labem, Radovesice, Sedlec, Siřejovice, Slatina, Třebenice, Třebívlice, Úpohlavy, Velemín, Vlastislav, Vrbičany, Žabovřesky nad Ohří.

Finanční úřad v Roudnici nad Labem vykonává působnost pro obce Bechlín, Brzánky, Bříza, Ctiněves, Černěves, Černouček, Dobříň, Dušníky, Horní Beřkovice, Hoštka, Hrobce, Chodouny, Kleneč, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice, Kyškovice, Libkovice pod Řípem, Libotenice, Mnetěš, Nové Dvory, Oleško, Přestavlky, Račice, Račiněves, Roudnice nad Labem, Snědovice, Straškov-Vodochody, Štětí, Vědomice, Vražkov, Vrbice, Záluží, Židovice.

Finanční úřad v Lounech vykonává působnost pro obce Blšany u Loun, Brodec, Břvany, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Domoušice, Hříškov, Hřivice, Chlumčany, Chožov, Chraberce, Jimlín, Koštice, Kozly, Lenešice, Libčeves, Líšťany, Louny, Nová Ves, Obora, Opočno, Panenský Týnec, Peruc, Pnětluky, Počedělice, Raná, Ročov, Slavětín, Smolnice, Toužetín, Úherce, Veltěže, Vinařice, Vrbno nad Lesy, Vršovice, Zbrašín, Želkovice, Žerotín.

Finanční úřad v Podbořanech vykonává působnost pro obce Blatno, Blšany, Krásný Dvůr, Kryry, Lubenec, Nepomyšl, Očihov, Petrohrad, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Vroutek.

Finanční úřad v Žatci vykonává působnost pro obce Bítozeves, Blažim, Čeradice, Deštnice, Holedeč, Liběšice, Libočany, Libořice, Lipno, Lišany, Měcholupy, Nové Sedlo, Postoloprty, Staňkovice, Tuchořice, Velemyšleves, Výškov, Zálužice, Žatec, Žiželice.

Finanční úřad v Mostě vykonává působnost pro obce Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Most, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice, Želenice.

Finanční úřad v Litvínově vykonává působnost pro obce Brandov, Český Jiřetín, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Klíny, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří, Nová Ves v Horách.

Finanční úřad v Teplicích vykonává působnost pro obce Bořislav, Bystřany, Bžany, Dubí, Háj u Duchcova, Hrob, Jeníkov, Kladruby, Košťany, Krupka, Lahošť, Mikulov, Modlany, Moldava, Novosedlice, Osek, Proboštov, Rtyně nad Bílinou, Srbice, Teplice, Újezdeček, Žalany, Žim.

Finanční úřad v Bílině vykonává působnost pro obce Bílina, Duchcov, Hostomice, Hrobčice, Kostomlaty pod Milešovkou, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec, Zabrušany.

Finanční úřad v Ústí nad Labem vykonává působnost pro obce Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec, Malé Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Ústí nad Labem, Velké Březno, Velké Chvojno, Zubrnice.


Vygenerováno aplikací Konzultant pro veřejnost
(c) 1999-2014 Luyten CZ s.r.o. a Konzulta a.s.

Aplikační služby