Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Všeobecné informace k aplikaci Vracení DPH plátcům v jiných členských státech

Aplikace přístupna na Daňovém portále Finanční správy České republiky.

Aplikace pro Vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech (dále jen „aplikace“) slouží jako nástroj pro podání žádostí o vrácení daně, nebo samostatného prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení (dále jen „upřesnění koeficientu“), do členského státu vracení daně podle § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), s účinností od 1. 1. 2010.

Cílem § 82 zákona o DPH, který byl novelizován v souladu s postupy definovanými dle Směrnice Rady 2008/9/ES, je, aby proces vracení daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie probíhal za obdobných podmínek. Nová pravidla pro proces vracení daně spočívají především v podávání žádostí elektronickou cestou, která by měla proceduru vracení daně zjednodušit a zrychlit.

Výraznou změnou v procesu vrácení od 1. 1. 2010 je tedy samotný akt podání žádosti, nebo upřesnění koeficientu, který je možné učinit pouze elektronicky prostřednictvím členského státu usazení žadatele. Tato podmínka se týká i žádostí s obdobím pro vrácení za rok 2009. Pro získání přístupu do aplikace na daňovém portále české daňové správy, spravovaném GFŘ, musí žadatel, nebo jeho zástupce (ve smyslu § 25 a § 27 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), podat elektronicky podepsanou Žádost o přidělení přístupu do zmíněné aplikace místně příslušnému správci daně žadatele. Formulář této žádosti se nachází na Daňovém portále: Elektronická podání >oblast DPH. Na základě přidělení přístupu místně příslušným správcem daně je následně vstup do aplikace umožněn osobě, která žádost o přístup podepsala, a to na základě jejího uznávaného elektronického podpisu.

Osoby, kterým byl vydán přístup místně příslušným správcem daně, mají po přihlášení v aplikaci rovnocenná přístupová práva. Tzn., veškeré činnosti, které zde může činit daňový subjekt, může zde činit i jeho zástupce, a to pro všechny členské státy bez omezení (tj.: podávání žádostí o vracení DPH, podávání samostatného prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně do všech členských států; uvedení předmětných kontaktních údajů, včetně bankovního spojení; nahlížení do již odeslaných podání; přebírání a přehled došlých aktů členského státu vrácení daně ve věci předmětných podání, pokud je členský stát vrácení zašle prostřednictvím systému, aj.). Přístup nelze omezit pouze na vybrané státy. Pro další informace k aplikaci – viz níže.

Místně příslušný správce daně (Finanční úřad):

Komunikace místně příslušného správce daně s žadatelem/zástupcem při vracení daně podle § 82 zákona o DPH může nastat v těchto případech:

 • přidělení přístupu do aplikace ve smyslu § 82 odst. 2 zákona o DPH, žadateli nebo jím zplnomocněnému zástupci (písemná plná moc uložena u správce daně žadatele)
 • aktualizace registračních údajů žadatele/zástupce (tyto jsou do žádosti v rámci aplikace doplněny tak, jak jsou aktuálně vedeny příslušným správcem daně).

Nárok na vracení daně podle § 82 zákona o DPH může uplatnit žadatel, , který v období pro vrácení:

 • je plátcem ve smyslu § 94 zákona o DPH,
 • má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku (usazení),
 • nemá v jiném členském státě sídlo, místo podnikání ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským státem,
 • neuskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 zákona o DPH.

Žádost o vrácení daně, upřesnění koeficientu, se vyřizuje podle pravidel stanovených členským státem vracení daně. Zde lze nalézt přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH.

Žádost o vrácení daně se podává v členském státě usazení do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně (článek 15 směrnice Rady 2008/9/ES).
V souvislosti se Směrnicí Rady 2010/66/EU se termín pro podání žádostí o vrácení daně za období roku 2009 prodlužuje do 31. 3. 2011.

Období pro vrácení daně (článek 16 směrnice Rady 2008/9/ES):
Nejvýše jeden kalendářní rok, nejméně tři kalendářní měsíce. Žádosti o vrácení daně se však mohou vztahovat na období kratší než tři měsíce, pokud toto období představuje zbytek kalendářního roku (období končí dnem 31.12.). Případná specifika jsou uvedena v Přehledu požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH.

Oprávněná výše nároku:

V souladu s § 82 odst. 1 zákona o DPH má žadatel nárok na vrácení daně podle § 72 zákona o DPH. Pokud je žadatel povinen krátit odpočet daně, postupuje podle § 72 odst. 4 a 5 zákona o DPH a má tak nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši, potom. v podávané žádosti o vrácení daně je žadatel povinen označit uplatňování koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně a uvést aktuálně známou hodnotu tohoto koeficientu.

Limitní hodnoty částek DPH, od kterých je možné uplatnit nárok na vrácení (článek 17 směrnice Rady 2008/9/ES):

 • 400,- EURO (nebo ekvivalent této částky v národní měně) pro období kratší než jeden kalendářní rok, avšak nejméně tři měsíce,
 • 50 ,- EURO (nebo ekvivalent této částky v národní měně) pro období v délce jednoho kalendářního roku nebo na zbytek kalendářního roku.

Druh zboží a služeb (plnění), pro které je možné uplatnit nárok na vrácení:

Podle článku 9 směrnice Rady 2008/9/ES (jinak žadatel postupuje podle pravidel členského státu vrácení daně) jsou druhy pořízeného zboží nebo přijaté služby popsány podle číselných kódů, které je nutné dodržet při vyplňování žádosti o vrácení daně:

 • 1 = palivo
 • 2 = nájem dopravního prostředku
 • 3 = výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby uvedené pod kódy 1 a 2)
 • 4 = mýtné a silniční poplatky
 • 5 = cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné dopravě
 • 6 = ubytování
 • 7 = potraviny, nápoje a restaurační služby
 • 8 = vstupné na veletrhy a výstavy
 • 9 = výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci
 • 10 = jiné (zde plátce musí uvést popis k plnění, nebo uvést patřičný sub-kód)

Členský stát vrácení daně může požadovat detailnější specifikaci plnění podle tzv. „subkódů“ – viz „Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH“. Zde je uveden přehled subkódů vydaných Evropskou komisí v souladu s Nařízením Komise (ES) 1174/2009. Aplikace při vyplňování položky pro specifikaci druhu zboží/služeb nabídne žadateli vždy vhodné kódy/subkódy podle požadavků zadaného členského státu vrácení. Zde lze nalézt přehled požadovaných subkódů v členění podle relevantních členských států tak, jak byl poskytnut Evropské komisi.

Doklady k plněním, pro které je uplatňován nárok na vrácení:

Podle článku 10 směrnice Rady 2008/9/ES může členský stát vrácení daně požadovat kopii faktury nebo dovozního dokladu v případě, že základ daně u paliv převyšuje 250 EUR, u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb převyšuje 1000 EUR (jinak plátce postupuje podle pravidel jiného členského státu, kde žádá o vrácení daně – viz „Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH“).
Kopie dokladů vkládá žadatel v elektronické formě, jako přílohu žádosti o vrácení daně. Maximální možná celková velikost všech příloh (po zazipování) je 5 MB. V případě nutnosti velikost přílohy zmenšit, se doporučuje vynechat doklady v pořadí podle výše základu daně od nejnižší.

Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně:

V ustanovení § 82 odst. 4 zákona o DPH jsou ustanoveny podmínky a lhůty pokud dojde po podání žádosti o vrácení daně ke změně ve výši koeficientu podle § 76 zákona o DPH:

 • žadatel je povinen uvědomit členské státy o změně koeficientu pro poměrný nárok na vrácení prostřednictvím aplikace. Ohlášení změny hodnoty koeficientu má žadatel možnost provést těmito způsoby:
 • v následující žádosti o vrácení daně (v kalendářním roce, kdy provede žadatel vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění podle § 76 odst. 7 zákona o DPH), vyplní záložku „Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení“ a zde výslovně označí, že chce toto Prohlášení také odeslat.),
 • nebo žadatel podá Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení (v rámci aplikace samostatný odkaz v hlavním menu), pokud v kalendářním roce vypořádání nároku na odpočet daně nepodá žádnou žádost o vrácení daně.

Pozn.: Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně podává žadatel pro dané období POUZE jednou. Toto podání je vždy rozesláno do všech členských států.

Doručování ve smyslu § 82 odst. 6 zákona o DPH:

Tímto se rozumí okamžik odeslání oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu (E-mail). Ustanovení § 82 odst. 6 zákona o DPH bude aplikováno v případě, že česká daňová správa bude požádána členským státem vrácení o doručení jím vydaných aktů ve věci vrácení daně (oznámení o přijetí/zamítnutí, rozhodnutí). Předmětná informace bude pak žadateli k dispozici na Daňovém portále v aplikaci pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech, žadatel bude o změně stavu svého podání uvědomen výše uvedeným oznámením.

Činnosti v rámci aplikace:

Po přihlášení do aplikace je žadateli nabídnut výběr odkazů:

 • Nová žádost o vrácení DPH
 • Opravná žádost o vrácení DPH
 • Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně
 • Informace o podaných žádostech (přehled)
 • Informace o podaných upřesněních koeficientu (přehled)
 • Všeobecné informace (zde se nyní nacházíte)
 • Načíst soubor, podat, nebo vytisknout znovu opis potvrzení

a) Postup při vyplňování nové žádosti o vracení DPH:

Ve formuláři žádosti o vrácení DPH bude žadatel vyplňovat záložky:

Záhlaví:

 • stát – výběr z předdefinovaného číselníku,
 • období pro vrácení – datum začátku a konce,
 • potvrzení zde uvedeného Prohlášení žadatele, že splnil podmínku dle článku 8 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 2008/9/ES,
 • koeficient pro poměrný nárok na vrácení, pokud žadatel uplatňuje v souladu s § 72 odst. 4 a 5 zákona o DPH,
 • ekonomická činnost dle výběru harmonizovaných kódů NACE – v souladu s „Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH“, v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1174/2009 článek 2 (čtvrtá úroveň kódů NACE);

Kontaktní údaje:

 • e-mail žadatele a jeho zástupce, pokud je ustanoven. Vložení správné elektronické adresy je nutno věnovat velkou pozornost, neboť informace o vyřízení žádosti budou zasílány elektronicky s tím, že v některých případech je aktem odeslání elektronické pošty informace považována za doručenou,
 • telefonické spojení (nepovinné),
 • údaje k bankovnímu účtu, kam má být schválená výše nároku členským státem vrácení daně poukázána (IBAN, BIC, měna tohoto účtu, majitel);

Plnění v rámci EU/Dovoz: zde žadatel specifikuje jednotlivá plnění (doklady), pro která uplatňuje nárok na vrácení:

 • Plnění v rámci daného členského státu vrácení,
  - DIČ DPH dodavatele, v příp. členského státu vrácení daně DE může být i TIN, max. délka 12 znaků pro tento údaj- pro který DIČ nebo TIN nebo oba, DIČ DPH může být uvedeno včetně předpony členského státu vrácení, nebo bez ní - údaj není povinný u zadání zjednodušeného daňového dokladu,
  - Dodavatel – stát registrace dodavatele musí být vždy shodný se zadaným členským státem vrácení daně ze záhlaví žádosti, stát adresy dodavatele může být různý od uvedeného členského státu vrácení daně, ale žadatel bude vyzván státem vrácení o vysvětlení,
  - Číslo dokladu – je uvedeno v rámci žádosti pro určitého dodavatele vždy pouze jednou. Pokud je na dokladu více druhů plnění, žadatel/zástupce je specifikuje v rámci „popisu zboží“,
  - Datum vystavení dokladu – vyplňuje se dle legislativy členského státu vrácení daně, mělo by spadat do zadaného období pro vrácení daně,
  - Základ daně, částka daně a požadovaná částka – hodnoty z předmětného dokladu v měně členského státu vrácení daně platné ke dni vystavení dokladu
  - Popis zboží – specifikován dle kódů a sub-kódů (viz výše odkaz „Druh zboží a služeb, pro která je možné uplatnit nárok na vrácení“), nabídka v aplikaci je vždy ve vztahu k zadanému členskému státu vrácení daně. Zde se specifikují všechny druhy zboží/služeb z dokladu, ke kterým se uvedený nárok na vrácení vztahuje. Pokud se zadají kódy/sub-kódy č. 1 – 9, neuvádí se dále textový popis ani jazyk. Pokud se zadá kód č. 10, uvedete se buď relevantní sub-kód, nebo textový popis včetně jazyka. Nabídka pro jazyk je rovněž specifikována dle preferencí jednotlivých členských států.
 • Dovoz do daného členského státu vrácení,
  - položky se specifikují obdobně jako je tomu u záložky „plnění v rámci EU“ s tím, že dodavatel je specifikován místo DIČ DPH – názvem/jménem (příp. zkráceným).
  - číslo dokladu – je uvedeno v rámci žádosti vždy pouze jednou.

Záložky by žadatel měl vyplnit v souladu s požadavky členského státu vrácení na náležitosti žádosti, viz „Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH“;

Přílohy:

 • vložení přílohy z lokálního PC, ve formátu: .pdf, .jpg, .tif,
 • celková velikost maximálně 5 MB – po zazipování;
 • pokud obsah příloh přesáhne 5 MB doporučuje se přiložit doklady dle výše částek plnění, ostatní doklady je možné zaslat do členského státu vrácení daně buď v e-mailové podobě, či klasickou poštou – viz Kontaktní místa členských států pro účely vracení DPH EU

Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení:

 • pokud má být podáno spolu se žádostí o vrácení (vyplnění viz výše odkaz: „Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně“).

Registrační údaje žadatele, případného zástupce, jsou systémem automaticky vyplněny bez možnosti oprav v aplikaci tak, jak jsou aktuálně vedeny místně příslušným správcem daně. Pokud tyto údaje nejsou v souladu se skutečným stavem, žadatel/zástupce musí kontaktovat místně příslušného správce daně a zjednat nápravu zde.

b) Postup při vyplňování Samostatného upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení:

V případě, že žadatel podává prostřednictvím aplikace pouze samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení bude vyplňovat záložky:

Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně:

 • koeficient,
 • období jeho platnosti,
 • výslovný souhlas s jeho podáním (odesláním);

Kontaktní údaje:

 • e-mail žadatele,
 • telefonické spojení (nepovinné),

Registrační údaje žadatele jsou i v tomto případě automaticky vyplněny a nelze je modifikovat. Pokud tyto údaje nejsou v souladu se skutečným stavem, žadatel musí kontaktovat místně příslušného správce daně a zjednat nápravu zde.

c) Potvrzení podání prostřednictvím aplikace:

Po vyplnění žádosti/samostatného prohlášení žadatel/zástupce podá, obdrží potvrzení o podání s vygenerovaným podacím číslem. Tento akt ještě neznamená samotné přijetí podání v členském státě vrácení daně!

d) Referenční číslo podání:

Pokud je předmětem podání nová žádost, je této žádosti portálem vygenerováno nové jednoznačné referenční číslo doplněné časovým razítkem okamžiku podání.
Pokud předmětem podání je opravná žádost, referenční číslo je stejné jako referenční číslo opravované žádosti a je doplněno časovým razítkem okamžiku podání.
Pokud je předmětem podání samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, je mu vygenerováno nové jednoznačné referenční číslo.
Členský stát vrácení daně se při komunikaci s žadatelem bude na podání odkazovat prostřednictvím referenčního čísla, případně časového razítka okamžiku podání. Z tohoto důvodu je referenční číslo pro žadatele důležité.

e) Informace o podaných žádostech a o podaných upřesněních koeficientu (přehledy):

V rámci těchto odkazů si daný žadatel může prohlížet podané žádosti o vrácení/samostatná prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, včetně souvisejících informací, má možnost vytisknout si žádost/samostatné prohlášení – opis ve formátu .pdf, nebo uložit na svém PC.

Stavy žádosti/samostatného prohlášení:

 • Podáno: žádost/samostatné prohlášení bylo přijato v ČR k dalšímu zpracování a k odeslání do členského státu vrácení daně,
 • Zamítnuto ČR: před vlastním odesláním žádosti do členského státu vrácení jsou znovu provedeny všechny kontroly oprávněnosti podat a pokud byly zjištěny nesrovnalosti, předání žádosti je zamítnuto. Pro další informace, prosím, kontaktujte svůj místně příslušný finanční úřad.
 • Doručeno EU: žádost/samostatné prohlášení bylo zasláno do členského státu vrácení, tento potvrdil doručení.
 • Přijato rozhodnutí: členský stát vrácení daně rozhodl v dané věci a zaslal prostřednictvím systému své rozhodnutí (viz „detail rozhodnutí“ v aplikaci). V daném případě, pokud je přiložen originál rozhodnutí, je nutné si tento stáhnout do lokálního PC, neboť originál obsahuje veškeré informace vydané členským státem v dané záležitosti.

Doručené informace z členského státu vrácení daně ve věci dané žádosti o vrácení/samostatného prohlášení se zveřejňují v případě, že členský stát vrácení požádal o oficiální doručení, nebo o neoficiální informování žadatele, ohledně jím vydaných aktů ve věci vrácení daně (oznámení o přijetí/zamítnutí, rozhodnutí). V případě, že členský stát vrácení daně požádal pouze o neoficiální informování žadatele o vydaných aktech ve věci vrácení daně, žadateli budou tyto ještě doručeny oficiální cestou členským státem vrácení daně podle jeho platných legislativních pravidel o doručování.

f) Opravná žádost o vrácení daně:

Pokud žadatel zjistí, že uvedl v již podané žádosti určitá fakta v rozporu se správným, nebo aktuálním stavem, má možnost podat tzv. „opravnou žádost o vrácení daně. Žadateli se zobrazí přehled podaných žádostí (viz bod e) Informace o podaných žádostech) a něj si žadatel vybere žádost , kterou chce opravit. Opravy lze provést u údajů ze záložek:

 • záhlaví (kromě údaje členského státu vrácení daně),
 • kontaktní údaje,
 • plnění v rámci EU,
 • dovoz,
 • přílohy.

Oprava nároku se provede přepsáním údajů existujícího nároku.
Rušit již existující plnění je možné, zrušený nárok znovu uplatnit nelze. Podáním opravné žádosti, která neobsahuje ani jeden nárok, je opravovaná žádost zrušena. Nelze znovu podat.
Opravná žádost o vrácení daně by neměla obsahovat nově přidaný nárok na vrácení (nové plnění).
Pokud žadatel zjistí, že zapomněl uvést určitá plnění vztahující se k období pro vrácení, za které již žádost o vrácení daně podal, měl by tyto uvést do žádosti o vrácení daně podané za zbytkové období příslušného kalendářního roku, či v žádosti za celý příslušný rok.

Přijetí, nebo případné zamítnutí, opravné žádosti se řídí podle legislativních postupů daného členského státu vrácení daně. V rámci „Přehledu požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH“ je uvedeno, zda daný stát opravné žádosti přijímá, či ne.

g) Načtení souboru nové žádosti o vrácení/samostatného prohlášení/opravné žádosti o vrácení:

V rámci práce s formulářem má uživatel vždy možnost:

 • uložit rozpracovanou písemnost tak, aby ji mohl později načíst a pokračovat ve vyplňování,
 • načíst písemnost z uloženého souboru (soubor musí mít odpovídající formát a strukturu). Při načítání souboru jsou registrační údaje žadatele a údaje o zástupci ignorovány. Registrační údaje žadatele budou na základě DIČ ze souboru doplněny aktuálními údaji z registru plátců DPH a údaje o zástupci budou doplněny podle aktuálně přihlášeného uživatele. NAOPAK kontaktní údaje jsou načteny ze souboru, doporučujeme jejich kontrolu ve formuláři.

Aplikace má implementován systém propustných a kritických kontrol dle legislativních, preferenčních a technických požadavků. Propustné kontroly jsou pouze upozorněním pro žadatele/zástupce, že vložená data nejsou plně korektní, avšak lze s těmito nesrovnalostmi podat. Nicméně při přítomnosti kritické chyby aplikace nedovolí žádost/samostatné prohlášení podat a musí být nejdříve zjednána náprava.

Kontakt na e-podporu

Přílohy

 • Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH

 • Přehled subkódů vydaných Evropskou komisí v souladu s Nařízením Komise (ES) 1174/2009

 • Přehled požadovaných subkódů v členění podle relevantních členských států tak, jak byl poskytnut Evropské komisi.

Aplikační služby